Schoolraad

Betrokken zijn bij het onderwijs op school, de manier waarop de christelijke identiteit blijkt, en nog veel meer zaken die de school en dus de kinderen raken; dat is de taak van de Schoolraad!

Graag willen we als leden van de schoolraad (SR) kort uitleggen welke taken onze raad heeft en wat we zoal doen. Aan iedere SPCO-school zijn de ouders behalve in een medezeggenschapsraad ook vertegenwoordigd in een zogeheten schoolraad.

De SR is een klankbord en overlegorgaan voor de directeur van de school, en vergadert minimaal driemaal per schooljaar. De onderwerpen die op de vergaderingen ter sprake komen hebben te maken met:

 • De kwaliteit van het onderwijs dat op school gegeven wordt.
 • De samenwerking tussen school en ouders t.a.v. de opvoeding van de kinderen.
 • De wijze waarop de christelijke identiteit van de school tot uitdrukking komt.

 
Verder is de Schoolraad betrokken bij het opstellen van officiële schoolstukken zoals de schoolgids, het jaarplan en het identiteitsdocument, maar ook bij de aanname van nieuw personeel op school. Ook wanneer er voor een bepaald vak een nieuwe methode ingevoerd wordt, wordt dit tevoren in de SR besproken. De directeur kan op deze wijze toetsen hoe zijn plannen (c.q. de plannen van het team) bij ouders overkomen, en omgekeerd kunnen de ouders met hem meedenken.

De  Schoolraad vaardigt één van haar leden af naar de Stichtingsraad, het overlegorgaan voor het College van Bestuur van SPCO Groene Hart, dat meedoet met het benoemen van leden voor de Raad van Toezicht.

Het feit dat de SPCO behalve de wettelijk verplichte medezeggenschapsraden ook Schoolraden en een Stichtingsraad kent, die beide geheel uit ouders bestaan, laat zien dat de ouderbetrokkenheid erg groot is. De kwaliteit en identiteit wordt op deze manier continu gemonitord.

Leden van de Schoolraad worden benoemd voor drie jaar, en deze termijn kan éénmaal met maximaal drie jaar worden verlengd. Ze worden gekozen uit de ouders die uit overtuiging de grondslag en doelstelling van de stichting respecteren. De Schoolraad wil echter nadrukkelijk een aanspreekpunt zijn voor alle ouders. Wanneer er vacatures zijn, kunnen deze ouders zich kandidaat stellen. Wanneer zich meer kandidaten aandienen dan er plaatsen beschikbaar zijn in de raad, worden alle ouders dan ook uitgenodigd hun stem uit te brengen op de kandidaat van hun voorkeur.
 

De Schoolraad bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Rianne Ruitenburg (voorzitter)
 • Marly Engel
 • Paulina Dorsman
 • Marinke Soeters
 • Elske van den Brink
 • Christiaan van Pelt
   

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de SR? Dan kunt u mailen naar de voorzitter van de SR; sr.rdejager@spco.nl

Reglement Schoolraad