Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) tracht de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De MR heeft instemmings- en adviesrecht in zaken die met name het schoolbeleid betreffen en niet zijn overgedragen aan de GMR. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand-) veiligheid. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen.


De raad komt regelmatig bijeen. Daarnaast is er contact met de OR, de Gemeenschappelijke MR en de directie van de school.

De directie van de school kan op verzoek van de MR de vergaderingen (gedeeltelijk) bijwonen om de raad te informeren en te adviseren. De MR brengt meestal in oktober een jaarverslag van het voorgaande schooljaar uit. Het MR-reglement en de notulen liggen ter inzage op school. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris van de MR. Wilt u eens een vergadering bijwonen, dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst wel even bij de secretaris aan. Ouders en leerlingen kunnen altijd een beroep doen op onze MR. Uw vragen en/of opmerkingen worden zorgvuldig behandeld.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR? Stuur een mail naar de voorzitter van de MR: mr.rdejager@spco.nl

Samenstelling van de MR

Ouders:
Marlies Feringa (voorzitter)
Pieter Herman Oldenziel
Wieneke Steenbeek

Leerkrachten:
Esther Oosterveer (secretaris)
Annemieke Kreton 

GMR

De R. de Jagerschool maakt deelt uit van de stichting SPCO Groene Hart. Omdat deze stichting uit meerdere, nu 13, scholen bestaat, is het bestuur verplicht een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen.

Wat doet de GMR

De GMR is betrokken bij het beleid en het functioneren van SPCO Groene Hart in zijn geheel. Wij vergaderen circa achtmaal per jaar waarin wij actief vragen stellen aan het college van bestuur, gevraagd en ongevraagd advies geven en op bepaalde beleidsstukken moeten instemmen. Bij dat laatste kun je denken aan de begroting van de stichting (en daarmee de scholen), het bestuursformatieplan, het integraal personeelsbeleid of strategische vraagstukken.

Veranderingen binnen de GMR

Afgelopen jaar heeft de GMR een werkgroep ingesteld om kritisch te kijken naar de grote van de GMR. Tot dit schooljaar wordt vanuit de 13 aangesloten scholen een leraar en een ouder afgevaardigd waardoor de GMR bestaat uit 26 leden. Deze vorm heeft als voordeel dat alle scholen binnen de GMR volledig vertegenwoordigd zijn. De grootte van de GMR heeft ook een aantal nadelen: vergadering met beperkte diepgang,  deelname van 13 leraren is kostbaar, niet alle scholen zijn in staat om in deze vorm een afvaardiging te leveren en de invulling is niet toekomstbestendig bij groei van het aantal aangesloten scholen.

In april is de GMR tot instemming gekomen om over te gaan naar een kleinere GMR. Deze wordt ingevuld met 4 leraren en 4 ouders vanuit de huidige GMR, aangevuld met een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris zal optreden als communicatieschakel tussen de GMR, de MR en de scholen.

Mocht je meer informatie wensen over de GMR of vragen naar aanleiding van bovenstaande hebben, dan kan je die stellen aan de medezeggenschapsraad van de school of via gmr@spco.nl.

Paul van Giersbergen (voorzitter GMR)