Wat wij leren in groep 4

In groep 4 gaat uw kind verder met de stof waar zij in het vorige leerjaar geëindigd zijn. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is.

Kanjerschool

We besteden wekelijks aandacht aan de Kanjertraining. Door middel van verhalen, rollenspel en vertrouwensspelletjes leren de kinderen beter omgaan met elkaar. Er hangt een poster in de klas waarop de Kanjerafspraken staan:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

Bijbelverhalen
We vertellen de Bijbelverhalen en volgen de chronologische volgorde uit de methode ‘Startpunt’. Op maandag is er regelmatig een weekopening. Een Bijbelverhaal wordt verteld, we zingen, doen een toneelstukje of kijken naar een filmpje.

Lezen in groep 4
Lezen is een belangrijk vak waar we veel tijd aan besteden. De kinderen in groep 4 leren om langere woorden en zinnen vlot en vloeiend uit te spreken en in groep 5 oefenen wij ook met Vloeiend en Vlot. Er worden woorden geflitst, woordrijen geoefend, stil en hardop gelezen. Plezier in lezen is belangrijk. We hebben een prachtige bibliotheek op school waar kinderen elke week boeken kunnen halen. 

Rekenen:
Tijdens rekenen zullen we veel aandacht besteden aan het leren van de tafels van vermenigvuldiging. Dit jaar leren de kinderen de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 6  en 10. In de klas doen we dat door het zingen en opzeggen van de tafels, door spellen op het chromebook, door oefeningen en opdrachten. En het is altijd fijn als er thuis ook meegeoefend wordt :) !

Een ander belangrijk onderwerp is het aanleren van de kloktijden. Zowel analoog als digitaal. 
Voor de digitale klok beginnen we met de hele uren. Later in het jaar komen daar de halve uren bij. Wat betreft de analoge klok: we leren eerst de hele uren, later de halve uren en aan het eind van het schooljaar komen daar de kwartieren bij.
Ook is er dagelijks aandacht voor de kalender. Welke dag is het vandaag? Welke maand? Welke datum is het over een week?

Spelling en taal:
De kinderen starten in groep 4 met de methode Staal voor zowel het vak taal als spelling. Gedurende het jaar krijgen de kinderen twaalf verschillende categorieën aangeboden die de kinderen helpen om spellingproblemen op te lossen. De categorieën hangen als geheugensteuntje zichtbaar boven het bord. Verder hangen o.a. de ei-plaat en de au-plaat ter ondersteuning aan de muur.

Begrijpend lezen:                                                                                                                
Nieuw dit jaar is het vak begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Nieuwsbegrip. Iedere week staat een actueel thema centraal. Hierbij hoort ook iedere week een kort filmpje, gemaakt door de mensen van het jeugdjournaal. Iedere vrijdag zullen de kinderen de behandelde tekst mee naar huis krijgen.
                     

Scrhijven:
Voor het vak schrijven zal het aanleren van de hoofdletters centraal staan. Ook blijft voorlopig het leren van het aan elkaar schrijven belangrijk.

Gym groep :
Voor groep 4 staat er twee keer per week gymles op het rooster.
Er is gym op maandag en vrijdag.