Wat wij leren in groep 3

In groep 3 leren de kinderen écht lezen, schrijven en rekenen. We bieden letters en woorden aan, tellen, groeperen, maken sommen en oefenen veel, zodat er een goede basis is. 

Kanjerschool
Op onze school geven we Kanjerlessen. Met deze lessen wordt er aandacht besteed aan gevoelens, van jezelf en de ander, leren kinderen hoe ze een probleem kunnen oplossen en elkaar kunnen helpen.
We spelen en oefenen onze Kanjerregels:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

Bijbelverhalen
Op maandag mogen de kinderen de ene week vertellen en de andere week is er weekopening.
In de weekopeningen staat een thema centraal. Op de overige dagen wordt er in de kring een bijbelverhaal verteld vanuit de methode ‘Startpunt’.

Rekenen
Er wordt gewerkt met de methode ‘Getal en Ruimte’. De methode behandelt de rekenonderwerpen stapsgewijs en heeft aandacht voor een goede inoefening en herhaling. In elke les wordt rekenkennis geautomatiseerd. Aan het eind van een blok wordt de kennis getoets. 

Differentiatie

  • Rekenzwakke kinderen: Tijdens het zelfstandig werken in de les is er ruimte voor een verlengde instructie aan kinderen die moeite hebben met de aangeboden stof. Deze groep kinderen krijgt één oplossingsstrategie aangereikt.
  • Rekensterke kinderen: Nadat deze kinderen het afgesproken werk af hebben, kunnen ze verder werken in het pluswerkboek. De opgaven in het pluswerkboek zijn verdiepingen en lopen dus niet vooruit op de lesstof die nog behandeld moet worden.
  • Weektaak op drie niveaus: Vanaf het tweede deel van de methode, wordt er door de kinderen een deel van de tijd zelfstandig gewerkt aan de weektaak. De weektaak is opgedeeld in drie niveaus: minimumniveau ( 1 ster), basisniveau (2 sterren), en plusniveau (3 sterren). Kinderen kunnen zonder problemen overstappen en doorwerken op het volgende niveua. Op deze manier is er een goede verhouding tussen succeservaring en uitdaging. 

Naast de methode 'Getal en ruimte' wordt 'Met sprongen vooruit' gebruikt om een stevige basis te leggen, met name voor het getalgebied tot 20. Hierbij ervaren kinderen het rekenen op een speelse manier en staat ervarend leren centraal. 


Lezen
In groep 3 wordt veel tijd besteed aan het leren lezen en het automatiseren daarvan. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Veilig leren lezen-Kimversie’. De methode is opgedeeld in 12 kernen. Elke kern begint met een ankerverhaal waarin een thema wordt aangeboden dat in de hele kern terugkomt. In de eerste zes kernen worden alle letters aangeboden. In de tweede helft van het jaar  komt er meer nadruk op het vlot lezen en wordt het lezen van woorden uitgebreid naar meerlettergrepige woorden en woorden met andere moeilijkheden (bijvoorbeeld lucht). Vanwege het belang van een geïntegreerde aanpak van taal en lezen in groep 3 zijn er in Veilig leren lezen leerlijnen uitgestippeld voor zowel mondelinge als schriftelijke taalontwikkeling. Aan het einde van een kern lezen de kinderen individueel letters en woorden bij de leerkracht. 


Differentiatie:

  • Zwakke lezers: tijdens het zelfstandig werken is er ruimte voor een verlengde instructie. Er wordt gewerkt aan het vlot verklanken van de letters en later in het jaar aan het vlot lezen van woorden. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van de methode ‘Connect’. Daarbij wordt een tekst een aantal keer in de week gelezen en worden een aantal woorden uit de tekst geanalyseerd.
  • Sterke lezers: kinderen die meer uitdaging nodig hebben op het gebied van lezen krijgen een ‘zonboekje’ horend bij de methode aangeboden. Daarin wordt een hoger niveau gevraagd van het lezen en het zelf schrijven van woorden.

 

Schrijven
Vanaf het begin van groep 3 leren de kinderen de schrijfletters schrijven. Er wordt gewerkt met de methode ‘Pennenstreken 3.0’ Deze methode is gekoppeld aan de leesmethode. We beginnen met losse schrijfletters en aan het einde van groep drie schrijven de kinderen de woorden aan elkaar. Gedurende dit proces motiveren we de kinderen ook om de schrijfletters ook in vrije situaties te hanteren.

Het schrijven van de cijfers één tot tien oefenen we in een apart schrijfschrift in de eerste weken van het schooljaar.

Toetsen
Naast de methodetoetsen worden er In januari en in juni Citotoetsen afgenomen. Voor groep 3 zijn dat toetsen op het gebied van: rekenen, spelling, lezen, en begrijpend lezen (alleen in juni). Ook wordt er gekeken naar het AVI niveau van de kinderen.

Wereldoriëntatie
We kijken huisje, boompje, beestje en aan de hand van deze thema’s leren de kinderen iets van een onderwerp. Dit kunnen thema’s zijn zoals kleine diertjes, de waddeneilanden, etc.

Verkeer
Voor verkeer hebben we de methode ‘klaar over’. hierin praten en werken we bijvoorbeeld over waar je veilig kunt spelen, hoe en waar je veilig over kunt steken, etc.

Handvaardigheid/tekenen
In groep 3 wordt er twee keer per week gewerkt aan handvaardigheid of tekenen. De opdracht sluit vaak aan bij het kernthema van lezen, een thema van wereldoriëntatie of de tijd van het jaar.

Muziek
Om het muziekonderwijs op school een nieuwe impuls te geven, krijgen de kinderen in groep 3 komend jaar muziekles van een docent van het klooster. Aan de hand van liedjes, ritmes en werken met instrumenten worden de kinderen gestimuleerd in hun muzikale ontwikkeling.

Bewegingsonderwijs
Op vrijdag krijgt groep 3 gymles.  Daarnaast wordt er op maandagmiddag extra buiten gespeeld. 

Engels
Op een spelende wijs krijgen de kinderen Engels aangeboden in groep 3. Er wordt gewerkt met de methode ‘I Pockets’. De nadruk ligt op het luisteren/begrijpen en het spreken van de Engelse taal.  

Regels en routines in de groep
Vooral de eerste paar weken besteden we veel aandacht aan de regels en routines. De kinderen kunnen aan de hand van dagritmekaarten zien wat er op een dag gebeurt. Elke week is er een kind per rij die de werkboekjes uitdeelt. Ook leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor materialen.

Dit doen we ook nog!
In groep 3 leren we elke dag heel veel, maar gelukkig is er ook tijd om binnen en buiten te spelen. Ook genieten we erg van creatieve vakken, zoals crea, tekenen en muziek. De natuur-, verkeers- en wereldoriëntatielessen vinden we ook erg leuk!

Genieten!
Wat de kinderen gezellig vinden?      Buiten spelen en naar de gym!
Maar daarna zeggen ze allemaal......we willen ook wel heel graag leren lezen, mooie letters schrijven en rekenen.
En dan zijn ze in groep 3 aan het goede adres!