Wat wij leren in groep 8

Groep 8 is een jaar waarin nieuwe dingen geleerd worden, maar ook herhaald en geoefend wordt. We bereiden de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. Zij maken in dit jaar de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs.

Kanjerschool
Kinderen verlangen een schoolgemeenschap, waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale situaties. We bespreken en oefenen de afspraken op het niveau van het kind.

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas, we werken samen
  • Niemand lacht uit, we hebben plezier
  • Niemand blijft zielig, we doen mee

Bijbelverhalen
We vertellen de Bijbelverhalen en volgen de chronologische volgorde uit de methode ‘Startpunt’. Op maandag is er regelmatig een weekopening. Een Bijbelverhaal wordt verteld, we zingen, doen een toneelstukje of kijken naar een filmpje.

Rekenen
De kinderen werken op hun chromebook met rekenen. Op deze wijze krijgen ze gelijk feedback; hebben ze de som begrepen of hebben we nog uitleg nodig. De leerkracht ziet op haar overzicht welke kinderen ze extra kan begeleiden.
We leren in groep 8 de volgende doelen: 

  • Sommen t/m 1.000.000.
  • +/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine.
  • Meten: omtrek van een cirkel en middellijn berekenen.
  • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie).
  • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

Spelling ‘Staal’
We gebruiken de methode ‘Staal’. In groep 8 herhalen we de categorieën die in de andere groepen aan bod zijn gekomen. Soms komt er een nieuwe categorie aan bod bijvoorbeeld,: woorden met een onbeklemtoond meervoud → monniken, slechteriken. Een keer per week hebben we een grammaticales. Hier komen verschillende grammaticale vormen aan bod. (bijvoeglijk naamwoord, meewerkend voorwerpen en zinsontleding)

Taal ‘Staal’
In de taalmethode van ‘Staal’. Komen we verschillende thema’s tegen. (Buurt, Portret en Mysteries) De leerlingen breiden tijdens hun lessen hun woordenschat uit, maken oefenen waarbij ze met elkaar leren samenwerken en kunnen taal herkennen.

Themaonderwijs
Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek bieden wij aan in thema's. Vanuit een thema leren kinderen over onderwerpen. De thema's zijn bijv. 'Wereldsterren''(belangrijke mensen in de wereldgeschiedenis) 
'Stem op mijn partij' (hoe werkt de democatische rechtstaat?). 'Altijd onderweg', ''De experimentele keuken'en 'Reis rond de wereld'.
Tijdens een thema krijgen de kinderen veel kennis over het onderwerp. In elke klas is een leerwand, hier handen platen en woorden en tekst over het thema. Elke themales start met de leerwand. In een thema doen kinderen ook onderzoek. Ze werken samen rond een onderzoeksvraag en maken uiteindelijk een presentatie. 

Engels
In groep 8 krijgen de kinderen wekelijks Engels, waarbij we gebruik maken van de methode ‘Take it Easy’. ‘ De kinderen leren British-English. Er wordt gewerkt met het digibord, waarbij er een co-teacher (native speaker English) de leerkracht ondersteunt.
In deze methode maken we gebruiken van zinvolle contexten. Alle opdrachten worden auditief en visueel aangeboden.Op vrijdag geeft een gastdocent (native speaker) een extra les Engels. De leerlingen gaan aan de slag met het lezen van een Engels boek. Ook wordt er aandacht besteed aan presenteren in het Engels.

Boekverslagen, werkstukken, presentatie
Tijdens het project ‘Tweede wereldoorlog’ maken de leerlingen een werkstuk en houden de leerlingen een presentatie. De kinderen maken gebruik van sleutelwoorden. Ook leren de kinderen om een presentatie te maken met behulp van PowerPoint op het digitale schoolbord.

De leerlingen maken twee boekverslagen. Aan de hand van een vragenblad maken de kinderen een verslag over een boek dat ze gelezen hebben. Ze komen dan ook wat meer te weten over de kinderboekenschrijvers. Ook zullen de leerlingen een boekbespreking houden.

Huiswerk
Er is regelmatig huiswerk. Hiervoor is een agenda verplicht. Enige belangstelling (controle) van thuis is gewenst. Kinderen hebben veelal een steuntje in de rug nodig. Veelal is er op vaste dagen huiswerk voor bepaalde vakken. Er is huiswerk voor de vakken rekenen (redactiesommen), taal (werkwoorden), boekverslagen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en Engels.

Schoolkamp
Elk jaar gaat groep 8 op schoolkamp. We verblijven in Driebergen in 'Het Boshuis'. Het is fijn om ook eens in een andere omgeving en op een andere wijze met elkaar om te gaan en op te trekken. Rond het thema 'indianen' doen we bosspelen, speurtochten, spelletjes en hebben we vooral veel plezier. 

Afscheid
Aan het einde van dit schooljaar volgt de grote stap: het afscheid van de basisschool. Groep 8 voert dan in de laatste week voor de zomervakantie voor opa’s, oma’s, ouders en leerlingen een musical op. Er wordt veel aandacht besteed aan het afscheid van de school. Op de afscheidsavond zelf is er een afscheidsetentje met de klas en de leerkrachten.

Voortgezet onderwijs:
In groep 7 is het voorlopige advies van uw zoon/dochter besproken. (pré-advies) In januari/februari wordt u uitgenodigd door de verschillende middelbare scholen voor de open avonden/dagen. Samen met uw kind bezoekt u de scholen naar keuze. 
In februari wordt u uitgenodigd voor een 15-minutengesprek. Tijdens dit gesprek geeft de leerkracht het eindadvies.
Dit advies is gebaseerd op de het leerlingvolgsysteem van Cito, de schoolresultaten en de werkhouding van uw kind.
U krijgt op deze avond een inschrijfformulier mee van de school naar keuze. Dit inschrijfformulier vult u in en geeft u terug aan de leerkracht. De leerkracht stuurt de inschrijfformulieren op naar de middelbare scholen.
De schoolstructuur van het voortgezet onderwijs kunt u vinden op de websites van de middelbare scholen.

In april is de Cito Eindtoets. De leerlingen maken deze toets. Mocht blijken dat uw zoon/dochter hoger scoort dan verwacht, dan kan er nog een gesprek plaatsvinden om eventueel het advies aan te passen. Scoort uw zoon/of dochter lager dan verwacht, dan blijft het eindadvies hetzelfde.

Activiteiten
We verrijken ons onderwijs graag met excursies of activiteiten. In groep 8 leren de kinderen over de Tweede Wereldoorlog. Daarom bezoeken we altijd het Verzetsmuseum in groep 8. 

We vinden het belangrijk we kinderen, ook sociaal, voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. Daarom geven we in groep 8 een weerbaarheidstraining om kinderen zeker en weerbaar te maken. Ook Bureau Halt geeft gastlessen over digipesten, drugs, tabak en vandalisme.

En natuurlijk hebben we de excursies van KUVO, en de toernooien met sport!