Wat wij leren in groep 7

In groep 7 gaat uw kind verder met de stof waar groep 6 is geëindigd. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is van groep 6 naar groep 7. Verder zullen er dit leerjaar een aantal belangrijke dingen zijn als het Landelijk Verkeersexamen en de pre-adviezen.

Kanjerschool
We zijn dit jaar in de klas begonnen met het herhalen van de gekleurde petten en de Kanjerafspraken.

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas.              We werken samen
 • Niemand lacht uit.                         We hebben plezier
 • Niemand blijft zielig.                      We doen mee

We gaan in gesprek met elkaar over deze afspraken en benoemen wat fijn is om te doen en wat we niet doen.

Er komen in de loop van het schooljaar verschillende thema’s aan bod. Zo oefenen we hoe je jezelf voorstelt, hoe je iets aardigs zegt tegen een ander, wat je kunt doen als er gepest wordt of als we zien dat iemand aan het pesten is. We oefenen naar elkaar te luisteren en samen te werken. En we praten over gevoelens en vriendschap.

Bijbelverhalen
We vertellen de Bijbelverhalen en volgen de chronologische volgorde uit de methode ‘Startpunt’. Op maandag is er regelmatig een weekopening. Een Bijbelverhaal wordt verteld, we zingen, doen een toneelstukje of kijken naar een filmpje.

Inloop
Dit schooljaar zijn we in onze klas begonnen met een nieuwe manier van zelfstandig werken. We starten de dag om 8.30 uur tot 8.50 uur met inloop. Dit houdt in dat kinderen aan de slag gaan met opdrachten van hun weektaken. Kinderen kiezen een taak uit en werken daar aan. De leerkracht kan o.a. in deze tijd extra instructie aan de instructietafel geven of kindgesprekken houden. De kinderen leren zo zelf te reguleren, samen te werken en te plannen. Na de inloop gaan we in de kring.

Taal en spelling
We werken met de 7 thema’s uit de methode ‘Staal’. Elke thema start met een thema film. Vervolgens komen woordenschat, taal-verkenning, spreken en luisteren en schrijven aan bod. De expressie kan zijn een afsluitende presentatie, een les schrijven en geven, een mini-werkstuk maken of een informatief artikel schrijven en publiceren.

De kinderen gaan verder met het leren van zinsontleding, onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp etc. Ook gaan ze verder met het benoemen van woordsoorten, het zogenaamde taalkundig ontleden. Hiernaast wordt er veel gedaan het oefenen en aanleren van de spellingregels en is er veel aandacht voor woordenschatonderwijs. Dit alles verhoogd de taalvaardigheid van de leerlingen.

Werkwoordspelling is ook een belangrijk onderdeel van de leerstof in groep 7, de kinderen leren de werkwoordsvormen die eindigen op -dt. Na het begrijpen van deze regel is het vooral veel oefenen door de regel toe te passen. Hieraan wordt dan ook veel aandacht besteed.

Rekenen
De kinderen rekenen op het chromebook. Daarnaast gebruiken we wisbordjes wanneer de leerkracht een som opgeeft. Zij kan direct zien of de kinderen de bewerking begrijpen. Naast de opdrachten uit de les werken de kinderen ook aan hun eigen leerdoelen.
In groep 7 werken we onder andere aan de volgende doelen met rekenen:

 • Getallen tot en met 1.000.000. De leerlingen leren de verschillende manieren van uitspreken en de schrijfwijze van grote getallen. Romeinse cijfers worden geïntroduceerd.
 • Optellen en aftrekken tot en met 1.000.000 en het cijferen tot en met 10.000 aan de orde. Gebruik van de structuur van het getal is belangrijk. Optellen en aftrekken met kommagetallen is een nieuw doel.
 • Vermenigvuldigen leerlingen handig met grote getallen, samengestelde getallen en (afgeronde) kommagetallen. In groep 7 leren de leerlingen het cijferend vermenigvuldigen met hele getallen en kommagetallen.
 • Delen met kommagetallen en het schattend delen. De staartsom (herhaald aftrekken) wordt in groep 7 geïntroduceerd. In eerste instantie wordt gedeeld met een kleine deler.
 • Breuken: naast de begripsvorming (gelijkwaardigheid en vergelijken van breuken) ook breuken op te tellen en af te trekken. De leerlingen ontdekken de relatie tussen breuken, kommagetallen en procenten.
 • In groep 7 worden procenten geïntroduceerd. De leerlingen leren kortingen en de nieuwe prijs berekenen (handig, schattend of via de 1%regel). Ook de relatie tussen procenten, breuken en verhoudingen wordt gelegd.

Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek
Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek zijn vakken die wekelijks aan bod komen. De volgende interessante onderwerpen behandelen we met de kinderen:

 • Geschiedenis: keizer Nero, Karel de Grote, de Nachtwacht, Nova Zembla, Hogo de Groot, Napoleon en Anne Frank.
 • Aardrijkskunde: vulkanen, metropolen, savanne, wadi's, 
 • natuur en techniek: sterke constructies, licht, energie, ontwikkeling van mens, dier en plant, herbarium.

Spreekbeurt, werkstuk en boekbespreking
In groep 7 houden de kinderen een spreekbeurt. Ze kunnen een onderwerp kiezen met betrekking tot geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, kunst en cultuur. Kinderen kiezen zelf een onderwerp dat daarbij past.

Dit geldt eveneens voor het werkstuk dat gemaakt wordt in groep 7. Deze werkstukken zullen gedeeltelijke op school en gedeeltelijk thuis worden gemaakt.

Daarnaast houden de leerlingen een boekbespreking. De kinderen krijgen hiervoor een informatieblad mee naar huis met daarop het stappenplan.

Plantenproject
Vanuit Natuur- en Milieueducatie Woerden volgen we een project over planten. Rond februari wordt het project geïntroduceerd. De kinderen gaan met de leerkracht op pad om verschillende planten te zoeken. Daarna zullen ze ook zelf de natuur in gaan op zoek naar planten. Ze krijgen een plantenpers mee naar huis om de plantjes te kunnen drogen en maken individueel een herbarium.

Verkeersexamen
Op 12 april leggen de kinderen van groep 7 een landelijk theoretisch verkeersexamen af. In de klas oefenen we wekelijks in de verkeerslessen hoe we ons moeten gedragen in het verkeer. We leren de verkeersborden uit het hoofd en oefenen verkeersregels en -afspraken toe te passen in verschillende situaties.

Huiswerk
In groep 7 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk. Dit zal met name voor de vakken rekenen, spelling, topografie en Engels zijn. Daarnaast krijgen de kinderen aan het einde van een blok huiswerk voor aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en Engels.

Het kan zijn dat kinderen extra oefening nodig hebben voor een bepaald vak. Samen met u als ouders overleggen we voor eventueel extra oefenwerk dat thuis gemaakt kan worden.

Een agenda om het huiswerk te noteren is in groep 7 nog niet verplicht, maar mag uiteraard wel gebruikt worden. Huiswerk wordt altijd op het bord genoteerd! Van de kinderen wordt verwacht dat zij dagelijks hun huiswerkmap bij zich hebben. De eerste periode mailen we wanneer de kinderen huiswerk hebben.

Voorlopig advies
Midden en eind van het schooljaar maken de kinderen een Cito-toets. Toetsen van Cito geven een beeld van de leervorderingen van een leerling. De toets bestaat uit een verzameling toetsen voor begrijpend lezen, spelling, rekenen en informatieverwerking. Deze toets wordt in januari en eind mei in vijf dagdelen afgenomen. Na ongeveer 4 tot 6 weken ontvangt de school van het CITO de leerling-overzichten en een schoolscore. Het is goed om zo te weten aan welke onderdelen er extra aandacht besteed moet worden in groep 8. De leerkracht heeft zo een overzicht van de zwakke en sterke punten van een groep en leerling.

Eind groep 7 nodigen we u uit om samen met de leerkracht in gesprek te gaan over een voorlopig advies.

Aan de hand van de cito-uitslagen vanaf groep 6, de schoolresultaten en de werkhouding van het kind, wordt een voorlopig advies gegeven.

Activiteiten
In groep 7 verbinden we ons onderwijs met activiteiten en excursie, zodat kinderen ook dingen kunnen ervaren. Bij de geschiedenislessen over de Gouden Eeuw gaan we op bezoek in het Rijksmuseum en nemen we deel aan het project Jij en de Gouden Eeuw waarin we een toneelstuk spelen over de Nachtwacht, Hugo de Groot en Nova Zembla. We gaan op excursie naar het Stedelijk museum om kennis te maken met kunst. We bezoeken het Nationaal Ballet om te genieten van een prachtige voorstelling. Op school leren over democratie en het bestuur van ons land. Dit brengen we in de praktijk tijdens de excursie naar Madurodam waar we het spel 'democracity'spelen. En we nemen deel aan de jaarlijkse activiteiten van KUVO. Daarnaast worden er op school leuke muziekworshops gegeven. Natuurlijk doen we ook mee met de sporttoernooien.