Groep 5/6

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en we zijn inmiddels al goed van start gegaan. Hier kunt u lezen hoe we leren en werken in groep 5 /6.

Kanjerschool

We zijn dit jaar in de klas begonnen met Kanjerspellen om elkaar beter te leren kennen.
Ook het herhalen van de gekleurde petten en de kanjer afspraken komen daarbij aan de orde.

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas We werken samen
 • Niemand lacht uit We hebben plezier
 • Niemand blijft zielig We doen mee

We gaan in gesprek met elkaar over deze afspraken en benoemen wat fijn is om te doen en wat we niet doen.

Er komen in de loop van het schooljaar verschillende thema’s aan bod. Zo oefenen we hoe je jezelf voorstelt, hoe je iets aardigs zegt tegen een ander, wat je kunt doen als er gepest wordt of als we zien dat iemand aan het pesten is. We oefenen naar elkaar te luisteren en samen te werken. En we praten over gevoelens en vriendschap. We doen dit aan de hand van verhalen uit een boek van de Kanjertraining; Max en de Zwerver en verschillende kanjer-spellen / kanjer-opdrachten.

Er gaat in het begin van het schooljaar een “Dit ben ik...- kist” de klas rond. Deze kist mogen de kinderen om de beurt mee naar huis nemen om thuis te vullen met spulletjes. In de klas pakken we de kist uit en vertelt het kind wat het heeft meegenomen en wat de gedachte daarvan is. Bijvoorbeeld: een hockeybal, omdat hij/zij op hockey zit of een mooie steen, omdat hij/zij deze graag verzamelt). Hele leuke ervaring!

Bijbelverhalen
We vertellen de Bijbelverhalen en volgen de chronologische volgorde uit de methode ‘Startpunt’. Op maandag is er regelmatig een weekopening. Een Bijbelverhaal wordt verteld, we zingen, doen een toneelstukje of kijken naar een filmpje.

Inloop
Dit schooljaar zijn we in de klas begonnen met een nieuwe manier van werken. Op dinsdag en donderdag start de dag om 8.30 uur tot 8.50 uur met “Inloop”. Dit houdt in dat kinderen in groepjes, tweetallen of alleen aan de slag gaan met hun weektaken. Kinderen kiezen een taak uit en werken daar samen of alleen aan. De leerkracht geeft in deze tijd extra instructie aan de instructietafel. De kinderen leren zo zelf te reguleren, samen te werken en te plannen. Na de inloop gaan we in de kring.

Rekenen groep 5
Bij het vak rekenen staan de tafels van 1 t/m 10 centraal, evenals de deeltafels. De kinderen moeten deze eind groep 5 volledig hebben geautomatiseerd en gememoriseerd. Daar hebben wij u als ouders bij nodig. Oefen de tafel die die periode centraal staat. Ook willen wij u vragen om het klokkijken met uw kind te oefenen, zowel digitaal als analoog. We zullen in groep 5 ook veel werken met het thema geld. Wellicht een mooie kans om ze daarin mee te nemen.

Rekenen groep 6
Begin groep 6 worden de aangeleerde onderdelen van groep 6 herhaald. Daarna wordt er overgestapt op rekenen over het 1000-tal.

Tijdens rekenen leren de kinderen o.a.:

Uitbreiding van de getallen: eerst tot 10.000, dan naar 100.000, dan naar 1 miljoen

 • Analyseren en structureren van getallen tot 1.000.000
 • Herhaling kommagetallen bij geldbedragen

 • Uit het hoofd optellen en aftrekken met getallen met veel nullen

 • Handig rekenen en toepassen van rekenstrategieën

 • Schattend rekenen

 • Basisvaardigheden; vermenigvuldigen en delen

 • Overstap van vermenigvuldigen via splitsen naar kolomsgewijs vermenigvuldigen

 • Breuken: breuken benoemen als deel van een geheel, breuknotatie gebruiken

Spelling groep 5
Bij het vak spelling leren de kinderen nieuwe categorieën, zoals het kilo-woord (je hoort de ie, je schrijft de i), komma s-woord, cent-woord (je hoort de s en schrijft de c), meervoud komma s-woord, politie-woord (je hoort tsie en schrijft tie), cola-woord (je hoort de k en schrijft de c), tropisch-woord (je hoort ies en schrijft isch).

Het vak spelling bestaat niet alleen uit de spelling categorieën, we zijn ook bezig met grammatica, we leren naast het begrip werkwoord ook de begrippen lidwoord, zelfstandige naamwoord en bijvoeglijk naamwoord. We leren verder de meest voorkomende leestekens en de kinderen leren de zinsdelen persoonsvorm en onderwerp herkennen.

Spelling groep 6

Nieuwe vakken groep 5
In groep 5 krijgen de kinderen nieuwe vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en Engels.

Spreekbeurt en werkstuk
In groep 5 houden de kinderen een spreekbeurt. Kinderen kiezen zelf een onderwerp in overleg met de leerkracht. De kinderen bereiden dit thuis voor. Te zijner tijd wordt u nog uitgebreid geïnformeerd.
Ook maken de kinderen een mini-werkstuk op school. Zij maken hierbij gebruik van de Junior Informatieboekjes.

In groep 6 houden de kinderen een spreekbeurt. Ze kiezen een onderwerp met betrekking tot geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, kunst en cultuur. Kinderen kiezen zelf een onderwerp dat daarbij past. Dit geldt eveneens voor het werkstuk die gedurende dit jaar wordt gemaakt. Deze werkstukken zullen gedeeltelijke op school en gedeeltelijk thuis worden gemaakt. Kinderen kunnen op chromebooks werken in hun eigen account zodat ze ook thuis verder kunnen.

Cito
Midden en eind van het schooljaar maken de kinderen de Cito-toets. Deze toets geeft een beeld van de leervorderingen (t/m groep 5) van een leerling. De Cito bestaat uit een verzameling toetsen voor begrijpend lezen, spelling, en rekenen. Deze toets wordt in januari en eind mei afgenomen. In het rapport en ook tijdens de 10-minutengesprekken krijgt u hier meer informatie over.

Activiteiten
We verbinden ons onderwijs met activiteiten en excursies buiten de klas. Zo ervaren de kinderen ook echt wat ze leren. Een kleine greep:
Groep 5 krijgt les over 'waterdieren' en heeft een slootjesexcursie. We gaan aan de slag met een techniekkoffer over het bouwen van een boot. En we zien een voorstelling in het klooster. Daarnaast natuurlijk ook de sportdag en een lijnbaltoernooi.
In groep 6 krijgen de kinderen dramalessen van KUVO, we gaan naar het Archeon en ervaren wat we met geschiedenis over de Romeinen geleerd hebben. We hebben sportdag en doen mee met het trefbaltoernooi.

Communicatie
Via de schoolapp informeren we u over leuke, praktische en informatieve zaken uit de klas.