Groep 4/5

In groep 4 en 5 gaat uw kind verder met de stof waar zij in het vorige leerjaar geëindigd zijn. Er vindt een goede overdracht plaats tussen de leerkrachten van deze beide groepen, zodat er een goede aansluiting is.

Kanjerschool

We besteden wekelijks aandacht aan de Kanjertraining.Door middel van verhalen, rollenspel en vertrouwensspelletjesleren de kinderen beter omgaan met elkaar. Er hangt een posterin de klas waarop de Kanjerafspraken staan:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

Bijbelverhalen
We vertellen de Bijbelverhalen en volgen de chronologische volgorde uit de methode ‘Startpunt’. Op maandag is er regelmatig een weekopening. Een Bijbelverhaal wordt verteld, we zingen, doen een toneelstukje of kijken naar een filmpje.

Lezen in groep 4/5a
Lezen is een belangrijk vak waar we veel tijd aan besteden. De kinderen in groep 4 leren om langere woorden en zinnen vlot en vloeiend uit te spreken en in groep 5 oefenen wij ook met Vloeiend en Vlot. Er worden woorden geflitst, woordrijen geoefend, stil en hardop gelezen. Plezier in lezen is belangrijk. We hebben een prachtige bibliotheek op school waar kinderen elke week boeken kunnen halen.

Groep 4 rekenen:
Tijdens rekenen zullen we veel aandacht besteden aan het leren van de tafels van vermenigvuldiging. Dit jaar leren de kinderen de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 6 en 10. In de klas doen we dat door het zingen en opzeggen van de tafels, door spellen op het chromebook, door oefeningen en opdrachten. En het is altijd fijn als er thuis ook meegeoefend wordt :) !

Een ander belangrijk onderwerp is het aanleren van de kloktijden. Zowel analoog als digitaal.
Voor de digitale klok beginnen we met de hele uren. Later in het jaar komen daar de halve uren bij. Wat betreft de analoge klok: we leren eerst de hele uren, later de halve uren en aan het eind van het schooljaar komen daar de kwartieren bij.
Ook is er dagelijks aandacht voor de kalender. Welke dag is het vandaag? Welke maand? Welke datum is het over een week?

Groep 5 rekenen:
Nieuw in groep 5 is dat de leerlingen het dagelijkse rekenwerk op een chromebook maken.
Iedere leerling heeft een eigen inlogcode en na de instructie kunnen zij zelfstandig aan de slag. Ook de weektaak voor rekenen maken zij op een chromebook.Het uitrekenen van sommen m.b.v. een getallenlijn gebeurt op papier waarna het antwoord op het chromebook wordt ingetoetst. Ook bijvoorbeeld een les waar meten centraal staat, wordt op papier gemaakt.
De tafels 1 t/m 6 en 10 worden regelmatig herhaald en de tafels van 7, 8, en 9 komen erbij.

Klokkijken: analoge en digitale klok worden uitgebreid met de minuten.

Het getalgebied t/m 1000 wordt dit jaar geautomatiseerd.

Groep 4 spelling en taal:
De kinderen starten in groep 4 met de methode Staal voor zowel het vak taal als spelling. Gedurende het jaar krijgen de kinderen twaalf verschillende categorieën aangeboden die de kinderen helpen om spellingproblemen op te lossen. De categorieën hangen als geheugensteuntje zichtbaar boven het bord. Verder hangen o.a. de ei-plaat en de au-plaat ter ondersteuning aan de muur.

Groep 5 spelling en taal:
De twaalf bekende categorieën van spelling worden herhaald en in de loop van het jaar uitgebreid met 7 nieuwe categorieën, die ook weer zichtbaar in de klas worden opgehangen.

Ook dit jaar wordt er weer gebruik gemaakt van de ei-plaat en au-plaat, voorzien van uitbreidingswoorden.

De lessen voor Staal taal zijn op dezelfde manier opgebouwd als in groep 4, uiteraard met nieuwe onderwerpen en andere woorden bij de lessen woordenschat.

Begrijpend lezen groep 4:
Nieuw dit jaar is het vak begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor onder andere de methode Nieuwsbegrip. Iedere week staat een actueel thema centraal. Hierbij hoort ook iedere week een kort filmpje, gemaakt door de mensen van het jeugdjournaal. Iedere vrijdag zullen de kinderen de behandelde tekst mee naar huis krijgen.

Begrijpend lezen groep 5a:
Ookin groep 5 werken we met de methode Nieuwsbegrip, de onderwerpen die besproken worden zijn gelijk aan de onderwerpen in groep 4, maar het tekstniveau ligt hoger.

Scrhijven groep 4:
Voor het vak schrijven zal het aanleren van de hoofdletters centraal staan. Ook blijft voorlopig het leren van het aan elkaar schrijven belangrijk.

Groep 5 schrijven:
In groep 5 worden er geen nieuwe dingen meer aangeleerd, wel wordt er aandacht gegeven aan vloeiend schrijven en interpunctie in korte teksten.

Gym groep 4/5a:
Voor groep 4/5a staat er twee keer per week gymles op het rooster.
Er is gym op maandag en vrijdag.